Slide 1

Lees de laatste artikelen

Op deze website verschijnt circa maandelijks een actuele boodschap die we graag met u delen. Reageren op de artikelen kan door een email te sturen naar: j.den.admirant@ziggo.nl

Over ons

Vanaf 1979
Al vanaf 10 juni 1979 mag ik werkzaam zijn als ‘dienaar van het Woord van God'. Van juni 1979 tot november 1993 diende ik voltijds de Hervormde gemeenten van Babyloniënbroek en Hollandscheveld. Daarna voelde ik mij geroepen om ‘het Evangelie van het koninkrijk’ in breder verband bekend te maken. Het is een enorme genade van God, dat ik nog steeds in allerlei gemeenten de boodschap van het Woord van God mag brengen: in Messiaanse gemeenten, in traditionele gemeenten, in evangelische en baptistengemeenten. Hoewel de ‘feesttijden des HEEREN’ (Leviticus 23), te beginnen met de sabbat, uitgangspunt zijn van Gods plan en daarom voor mij centraal staan, breng ik graag overal waar het Woord van God nog gezag heeft, Zijn boodschap.

‘en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’ (Opwekking 167)

Hoopvol en urgent
De zekerheid dat God Zijn hele volk Israël, alle twaalf stammen, zal herstellen tot zegen van alle (overgebleven) volken, is zowel uitermate hoopvol als urgent. Geen volk, geen mens gaat volautomatisch het koninkrijk van God binnen. Daar is een radicale verandering en diepgaande bekering voor nodig. Ik voel mij geen ‘eindtijdspecialist', en de twaalf stammen van Israël is geen liefhebberij van mij. Het komt allemaal voort uit het liefdevolle hart van de God de Vader Die in Jezus Zijn volk Israël uitkoos om de zegen naar alle volken te brengen!

Het alledaagse leven centraal
De Bijbelse boodschap staat in het volle leven. Alles komt aan de orde: het huwelijk van man en vrouw, gezinsvorming, seksualiteit, opvoeding, beroep, maatschappij, overheid, financiën, schepping, landbouw, veeteelt, bewerking en zorg voor de aarde, verbreiding van de blijde boodschap van herstel, toekomst voor de volken, enz. enz. Mijn voornaamste drijfveer is: de God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen! God zet vandaag of morgen alles recht! En Hij vraagt aan geen kerk of politiek of religie toestemming!

Alle concurrentie is uit den boze
De oprichting van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome (2007) is een latertje. Zeker vanaf het begin van de zeventiende eeuw hebben in Nederland onafgebroken geluiden geklonken waaruit een grote liefde tot Jezus, de Messias en Zijn volk Israël bleek. Niet pas vanaf 1948! Onze voorvaderen hadden geen internet, maar lazen, bestudeerden en geloofden Gods Woord. En zij schreven al in 1700 dat God het Joodse volk, ook de tien stammen, zou thuisbrengen. Er was geen sprake van zionisme maar zij lazen het in Gods Woord!

Eenheid
In onze tijd zijn vele initiatieven en organisaties ontstaan om de schijnwerper op Israël te richten en Gods volk op allerlei manieren te zegenen. Wij verheugen ons dat er zoveel stemmen voor Israël opgaan. De Uitgeverij Jeruzalem of Rome is er één van. Ik loop al even mee, en door Gods genade mag ik, vanaf het begin, in de verkondiging zowel de glorie van de Heere Jezus als Gods plan met Israël en de volken (het Vrederijk!) centraal stellen. Wat is het fijn dat de profetische kant van Gods Woord nu ook via de Uitgeverij Jeruzalem of Rome extra accent kan krijgen.

Jeruzalem of Rome, het is òf-òf
De naam van de Uitgeverij is profetisch. Jeruzalem is en blijft de stad van God. Rome heeft zich de rol van Israël en Jeruzalem onrechtmatig toegeëigend. Alle protestanten hebben vanaf het begin af beleden dat het pausdom, vertegenwoordigd in Rome, de Antichrist is. Zelfs de Waldenzen beleden dat in een geschrift uit 1120, nu dus negen eeuwen geleden! Israël wordt pas hersteld nadat Babylon (Rome en alles wat zich daarmee verenigd heeft) gevallen en voorgoed ten onder is gegaan. De naam Jeruzalem of Rome is een oproep en waarschuwing. Verbindt je met Jezus de Messias Die Zijn koningschap over de hele aarde vanuit Jeruzalem zal openbaren, en ga weg uit Babylon (Openbaring 18:4). Anders kom je straks om in haar zonden en oordelen. Wat heerlijk is het dat God de hele wereld nog op tijd oproept om zich te laten redden! Psalm 2 maant alle regeringsleiders en staatshooofden aan om verstandig te zijn, zich te laten gezeggen en de Zoon te kussen (= te voet te vallen) om aan Gods brandende toorn te ontkomen.

Boekhandel en eigen webshop
In die volgorde! Wij zenden u graag toe, en meestal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling, wat u verlangt. Maar al onze boeken zijn ook via de boekwinkel te verkrijgen! Zij hebben het niet gemakkelijk in deze tijd (wie wel?). Dus om hen te ondersteunen èn onze boeken een bredere bekendheid te geven kunt u ook uw lokale christelijke boekhandel opzoeken en het daar bestellen.

Geen facebook
Wij maken geen gebruik van facebook. Voor ons is Gods Woord hèt Facebook, waar God van aangezicht tot aangezicht met ons spreekt! En, waar mogelijk, komen wij graag met Gods Woord naar uw woonplaats toe. In welke provincie ook. Dan kunnen wij u het Evangelie van het koninkrijk op de meest persoonlijke wijze doorgeven en elkaar in de ogen zien. Face tot face. Onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane kunt u, net als mij, te allen tijde via email uw vraag toesturen. Hier vindt u onze contactadressen.

Zoeken