Artikelen

Hier verschijnt circa maandelijks een actuele boodschap die we graag met u delen. Reageren op de artikelen kan door een email te sturen naar: j.den.admirant@ziggo.nl

Artikelen Pesach

Ten behoeve van hen die Pesach vieren, wellicht in huiselijke kring, zijn hieronder twee rijke artikelen te lezen:
Pesach en het Lam Jezus - handreiking voor thuis
Sedermaaltijd in het licht van het koninkrijk van de Messias

Belangrijke boodschap Poerim

Aan allen die zich verantwoordelijk weten voor het geestelijke, morele en fysieke welzijn van ons volk

Donderdag 17 maart a.s. is het Purim. Dan herdenkt het Joodse volk de wonderbaarlijke redding van Godswege , toen het plan was gesmeed, alle Joden in het hele Perzische rijk uit te roeien. Tegen een 'wet van Meden en Perzen' valt niet te tornen. Maar Mordechai, de Joodse neef van koningin Esther, rekende met God! Hij was er zeker van -zei hij tegen Esther- dat als zij van haar positie geen gebruik maakte om voor het Joodse volk op te komen, God wel een ander kanaal zou vinden Zijn volk te redden. Maar...dan zou het met haar en haar familie wel eens heel slecht kunnen aflopen. Esther 4:14!
Gode zij dank wordt er aan alle kanten aan Joden hulp geboden om thuis te komen. Juist nu, tijdens de oorlog tegen Oekraine. Er is opgemerkt: de Eerste Wereldoorlog maakte het land klaar voor het volk (Israël), de Tweede Wereldoorlog maakte het volk klaar voor het land. Zal een Derde Wereldoorlog Israël klaar maken voor haar Messias? Zacharia 12:10-14, de belofte van de uitstorting van de Geest over 'het huis van David en de inwoners van Jeruzalem' heeft als direct gevolg:

'Zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben'.

Deze belofte staat midden tussen de profetie over de belegering van Jeruzalem en het oordeel over de volken die tegen Jeruzalem optrekken (Zach. 12:1-9 en Zach. 14:1-15).
Intussen moeten we ook in Nederland op onze qui-vive zijn. Zowel ten aanzien van Rusland en de Oekraine, als ten aanzien van de zaken die onderhuids hier gebeuren!
Er ligt een getuigenis klaar, getiteld: 'De God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen!' Er zijn reeds een paar besturen van gemeentes bezig, te bezien of zij zich met dit getuigenis zullen verbinden. Komende week hoop ik dit getuigenis mondeling vast te leggen in een samenkomst en dit te verspreiden.
Het zou geweldig zijn als in de week van Purim (17 maart) en de dagen eraan voorafgaande (tijdens de lokale verkiezingen dus!) , op enkele plaatsen in ons land dit getuigenis kan worden doorgegeven, met gelegenheid tot vragen stellen ter opheldering.
Moge deze mail velen motiveren om het komende getuigenis dat ook gekopieerd gaat worden te helpen verspreiden.

Van harte Gods zegen!

Jan den Admirant , dienaar van 'het Evangelie van het koninkrijk'.

Lees het getuigenis hier


De zevenarmige kandelaar en de achtarmige chanoeka
De zevenarmige kandelaar is destijds 'naar het voorbeeld op de berg getoond' vervaardigd. Zoals elk ander onderdeel van de tabernakel. Er was geen ruimte voor improvisatie want alles was uitbeelding van het heilswerk van de Heere Jezus zoals door God de Vader in de hemel uitgedacht.

Wanneer je het verslag van de strijd van de Makkabeeën leest (in het eerste en tweede boek van de Makkabeeën) wordt daar wel verteld dat, na de herinwijding en reiniging van de tempel dit feest acht dagen gevierd moet worden, maar de Makkabeeën koppelen dit aan de acht dagen van het Loofhuttenfeest. Dat feest werd immers met offers gevierd, acht dagen lang. Het was het laatste feest (sept/okt.) dat zij niet hadden kunnen vieren vanwege de verontreinigde tempel. Zij doen het als het ware dunnetjes over. In 2 Makkabeeën 10:6-8 staat: 'En zij vierden met vreugde acht dagen, naar de wijze der loofhutten, gedachtenis hoe zij een weinig tijds tevoren op het feest der loofhutten, op de bergen en in de spelonken, gelijk de wilde beesten, in eenzaamheid geweest waren. Derhalve dragende ranken van wijngaarden en schone takken en ook palmtakken, offerden zij lofzangen Hem die voorspoed gegeven had, dat deze plaats zou gereinigd worden. En zij maakten een besluit, door een algemeen gebod en toestemming voor het ganse volk der Joden, dat deze dagen alle jaren zouden gevierd worden'.

In het originele verslag van de gebeurtenisen rond Chanoeka (=inwijding), in de boeken van de Makkabeeën, lezen wij niets over een verzegeld flesje olie dat gevonden werd, waardoor de kandelaar in de tempel acht dagen kon branden. Het is een legende, uit later tijd. Maar zelfs al zou het wonder van het flesje olie historisch zijn, dan geeft dat nog niet het recht aan de zevenarmige kandelaar een arm toe te voegen. Ik hou van Chanoeka, vanwege de actualiteit. Vele jaren hebben wij de chanoeka acht dagen voor het raam gezet, elke dag een kaarsje meer laten branden. Dit jaar heb ik gewoon een kandelaar van zeven armen laten branden. In Westerbork vierden Joden ook Chanoeka, zonder kandelaar, maar met acht stukjes aardappel in het vet, dag na dag er één meer aanstekend. Indrukwekkend. Acht lichtjes als symbool voor acht dagen is geen probleem. Maar een kandelaar met acht armen, daar heb ik steeds meer moeite mee. Al veroordeel ik natuurlijk niemand, die -zonder zich van de ware toedracht bij de Makkabeeën bewust te zijn- vrolijk acht dagen de chanoeka aansteekt. Het verhaal er omheen blijft hoofdzaak.

Jan den Admirant

Waarom werd het pesachlam op de tiende van de maand apart gezet?'
Dit artikel beschrijft een prachtige gedachte over het apart zetten van het Lam op de 10e Nissan. Lees het hier

Pesach en het Lam Jezus; handreiking voor thuis.
Dit artikel is een uitleg van Pesach (sedermaaltijd)  voor mensen/gezinnen die meer over Pesach weten en er misschien nog niet zo mee vertrouwd zijn. Lees het hier

Als God het stilzwijgen verbreekt...
(herhaalde boodschap, mede in verband met de gebedsoproep 'De Terugkeer'. 18-26 september 2020)

Soms is zwijgen welsprekender dan spreken. Een paar voorbeelden.
Wat deed Aäron, toen het vuur uit de hemel twee van zijn vier zonen die priester waren verteerde, omdat zij meenden op hun eigen manier God te kunnen dienen in plaats van op Zijn manier? (Lev. 10:1-7) Aäron zweeg. Daarmee erkende hij: God staat in Zijn recht.
Wat deed koning David, toen hij –nota bene op de vlucht voor zijn eigen zoon, Absalom, die hem het koningschap ontfutselde- door Simeï vervloekt werd? 2 Sam.16:5-14). Hij zweeg. Hij nam het recht niet in eigen hand, maar beschouwde het als een beproeving van God, waaronder hij zich nederig boog.
De profeet Jesaja zag met groot verdriet hoe de steden van Juda en ... Lees het artikel hier

Periode Pesach en Bijbels Nieuwjaar
“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 53 - 56)

In de weg van onze bekering leerde onze Heere Jezus Christus ons dat wij géén leven in onszelf hebben. Dat nieuwe Leven in ons, is ons geschonken op basis van Zijn gestorte bloed en is als zodanig het leven van Christus: niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar Jezus als Hoofd van Zijn Levende Lichaam in de hemel zit (tot aan Zijn tweede komst) en wij als Lichaam (de wedergeboren christenen) op aarde zijn, daar is dat Lichaam toch niet ánders één met Hem en elkander dan door Zijn stromende bloed. Waarachtig leven en een blijven in dat Lichaam, wordt niet bereikt met lidmaatschap van deze of gene kerk of gemeente, wordt niet bereikt met preken over het bloed, wordt niet bereikt met Zijn bloed krachtig proclameren, maar wordt maar op één wijze bereikt en vervuld naar Zijn gebod: ervan eten en drinken. De leer van Jezus is zeer eenvoudig:

“die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, dié blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6:56)

Jezus gaf hier ook hele eenvoudige, aardse middelen voor ter beschikking: brood en wijn. Eten en drinken van Zijn Lichaam en bloed zijn géén maandelijkse of jaarlijkse kerkelijke rituelen, maar eten en drinken doe je dagelijks. De oorspronkelijke kerk begreep dit en was voortdurend bijeen, zowel te huis als in de gemeente in het breken des broods. Een dagelijkse opdracht dus, geen kerkelijk ritueel (dat is rooms!), maar een wézenlijke manier van leven: eten en drinken. In Hem blijven is niet mogelijk als wij het Avondmaal één of enkele keren per jaar gebruiken. Hiermee stel ik niét dat die leden, die er zo instaan, geen leden van Zijn Lichaam zijn. Wat ik wél stel is dat die leden de opdracht van Jezus niet hebben begrepen, dat zij niet op hun plaats zijn in dat Lichaam en er als ‘dode’ en niet goed doorbloede delen, kleurloos en koud bijhangen, zonder enige vrucht voort te brengen. Het zijn die leden die nét aan in leven blijven, omdat zij af en toe een bloedtransfusie krijgen, maar de meeste tijd liggen zij geestelijk voor pampus. Het Avondmaal is dus géén religieus ritueel, maar een wezenlijke manier van leven van Zijn kinderen. Een persoonlijke opdracht om wáár en wanneer ook te gebruiken en Jezus bedient Zelf. Hij zei Zelf:

“Neemt deze beker en deelt hem onder ulieden.” (Lukas 22:17)

‘Nemen’ en ‘delen’ dus, en niet: uitgereikt krijgen onder speciale voorwaarden. En zo blijven ze in Hem, totdat Hij komt. Lid zijn van Zijn Lichaam overstijgt het lid zijn van een kerk, overstijgt het aanhangen van een dogma of leer, lid zijn van Zijn Lichaam gebiedt ons nadrukkelijk om in Hém te blijven door te eten en te drinken van Zijn vlees en bloed. Dáár, op die Bijbelse en eerlijke plaats, leert het kind des Heeren dat Zijn vlees wáárlijk spijs is en Zijn bloed wáárlijk drank: fysiek en geestelijk worden zij versterkt, beschermd, geheeld van ziektes en depressies en gewapend tegen satan. Daar komt Hij Zelf ze weer krachten te geven en leert Hij ze voortdurend door Woord en Geest Zijn Lichaam te onderscheiden in de krachten die er liggen in Zijn wonden, in Zijn bloed. Ze ervaren directe gemeenschap met hun Hoofd Jezus in de hemel en Hij toont ze steeds weer wat er spreekt uit het bloed van Zijn doorboorde handen, uit het bloed van Zijn hoofd met doornen gekroond, uit het bloed van de zweepslagen op Zijn doorploegde rug, uit het water en het bloed van Zijn doorstoken zijde. Dit bloed doet leven, dit bloed stroomt en geeft gemeenschap, dit bloed spreekt, dit bloed getuigt. Als wij door wekelijks en dagelijks gebruik dit onderscheid bij de voortduur van Hem leren, dóór het te gebruiken in gehoorzaamheid, onderscheiden wij dit Lichaam waarachtig en worden wij niet als diegenen waarover Paulus zei:

“Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen.”  (1 Korinthe 11:30)

Laten we zingen:

"Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten,

dat wonderbrood der machtigen nu eten!" (Psalm 78:13, berijmd)

Mozes Jezus en Paulus
Velen zijn vandaag van mening dat Mozes en Jezus nog wel een goed span zijn, maar Paulus met zijn ideeën over de Wet roet in het eten gooit. Is Paulus de grote spelbreker, de man die de gemeente op het verkeerde been heeft gezet, van de Wet vandaan, of ligt de zaak anders? Hoe actueel is deze vraag in het land Israël......en in Nederland? Lees het artikel hier.

De Waldenzen en Israël (1)

Ik hoop op een later tijdstip een vervolg aan dit artikel te mogen geven. Bent u of ben jij geïnteresseerd in de bijzondere geschiedenis van de eeuwenlange trouw van de Waldenzen aan het Evangelie? En gaat het u of jou ook aan het hart dat de Waldenzen de laatste tientallen jaren voor het merendeel zijn afgevallen van hun oude geloof en door de oecumene op de moderne tour zijn gegaan? Ik zou het fijn vinden als je dan iets van je liet horen. Hoopvol is in elk geval dat een nazaat van de beroemde Josua Janavel die de 'roemrijke terugtocht' van de Waldenzen uit Zwitserland naar de valleien van Piëmont (1689) voorbereidde zich inzet voor een geestelijke herleving onder de Waldenzen! (zie Jesaja 58:12) Lees het artikel hier.

Een goede voorbereiding voor Poerim
21 maart viert het Joodse volk haar Poerim feest. Hoewel dit feest niet tot die feesten behoort waarin de God van Israël Zijn heilsplan heeft geopenbaard (zoals in de ‘feesttijden des HEEREN’ volgens Leviticus 23)is het een Bijbels feest. Door het Juda-deel van Israël ingesteld, maar uiteindelijk raakt dit feest en zijn gruwelijke achtergrond heel Israël. Een goede voorbereiding voor dit feest is het lezen van dit hoofdstuk uit het boek Sabbatsgedachten, geschreven door Martha Dane. Alsook een heel belangrijke passage uit het boek, Nederland van hoer tot bruid. 

"The Arab nations in prophetic light" (Engels)
This topic is fundamental from the very first moment of its existence and increasingly topical.
The main thought is that the Arab peoples should not be viewed from Islam, but from their national identity, their roots. And they are in the tent of Abraham. That’s why we will consider the prophetic line in the Holy Scriptures concerning the Arabs from a bird’s-eye view. Read more.

"Mother Jerusalem" (Engels)
No doubt there is no city more difficult to govern than Jerusalem. Day by day she is featured more in the news. Not just because of the fact that she harbours a multitude of nations, religions, cultures and political directions, for there are more cities like that. Yet none of them is in the cross-fire of criticism as much as Jerusalem. Nowhere more journalists walk around with their cameras ready, then here. What could be the reason that world opinion carps at just about everything when it concerns the state of Israel? Read more. 


"Boodschap aan Holland vanuit Papua"
Vanuit een warm Jayapura een kort maar belangrijk bericht voor de gemeenten in Holland.

Momenteel breng ik drie weken in Papua door, waarvan acht dagen om zijn, twee gevuld met reizen, en drie dagen conferentie van de Sionkidsmovement met aansluitend de lange mars voor Israël op maandag 14 mei. Lees verder

"Moeder Jeruzalem en haar dochters"
Deze boodschap ontstond najaar 2001 en werd in Jeruzalem gepost naar enkele Israëlische adressen, zowel in de Engelse als in de Russische vertaling. Deze boodschap -die ook opgenomen is in het boek Op weg naar de troon- is zeker nu de Staat Israël haar zeventigste verjaardag viert, in toenemende mate hoogst actueel! Daarom plaatsen wij haar bij deze gelegenheid op de website. Op minimaal twee punten dienen de Israëlvrienden hun gedachten beter af te stemmen op Gods Woord:

1. Onze Joodse broer redt het niet zonder zijn bloedbroeder Efraim. Wie weigert met twee woorden over Israël
te spreken en de Jood houdt voor het hele Israël, bewijst onze Joodse broer een hele slechte dienst. Geen Exodus zonder 'Israël', want: 'het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël, en samen zullen zij optrekken uit het Noorderland (Jeremia 3:18)
2. De staat Israël, als westers, democratisch fenomeen, is nog steeds van de orde van Saul.'Een koning als de andere volken'. Deze zal het veld moeten ruimen voor het koninkrijk van de Messias uit het huis van David.
De tijd nadert dat de 'Leeuw van Juda' gaat brullen. En dan...zullen zijn zonen bevend uit het westen komen! (Hos. 11:10)
Lees verder

"God regeert, ook tijdens een wankele democratie"
Wie met stijgend verlangen uitkijkt naar de vervulling van de profetieën, wanneer Jezus op de troon van David in Jeruzalem zal regeren (de theocratie) zou kunnen denken: ik zit mijn tijd in de democratie wel uit. Maar ook nu regeert God! Lees verder

"Vermenging in de Bijbel"
Wanneer wij de vraag: 'waar staat in de Bijbel dat de Israëlieten zich niet met andere volken mochten vermengen?'  willen beantwoorden, is de eerste vraag die wij dienen te stellen: wat verstaat Gods Woord onder 'vermenging'? Daar is God bepaald niet onduidelijk over. Israël is een apart gezet volk. God had de andere goden aan de andere volken overgelaten, maar Zichzelf in genade aan Israël geopenbaard. Lees verder

"David en Jonathan van blaam gezuiverd"
David en Jonathan worden vandaag voor het karretje gespannen van de homoseksuele relaties. Terecht, of onterecht? Lees wat de Bijbel zelf van unieke vriendschap zegt. Scholieren, onderwijzers, ouders en natuurlijk predikanten zouden er hun winst mee kunnen doen. Dit artikel bedoelt geen pastorale handreiking te zijn. Het wil met de neus op Gods Woord drukken en het volk weer ontzag voor Hem bijbrengen. Lees verder

"Schoon schip in kerk en staat i.v.m.  aanstaande verkiezingen  verbazingwekkend actueel!"
In Juli 1995 wist ik nog van niets. Ik schreef alleen in mijn nieuwsbrief dat God Zich het recht voorbehoud te spreken. Half augustus 1995 stond het op papier. Geboren tijdens twee snikhete weken. 6 december werd het als boek, getiteld Schoon schip in kerk en staat, in een openbare bijeenkomst aangeboden.  Dhr. van der Vlies (SGP) stelde voor dat te doen ‘in het hol van de leeuw’, in het Perscentrum van Den Haag. Dat gebeurde, in een speciale bijeenkomst met rond de veertig genodigden. De pers schitterde door afwezigheid. Over ‘persvrijheid’ gesproken… Lees verder

"De oer-protestantse visie op de Antichrist.pdf"
Hoe kwamen de protestanten er in de 16e eeuw toe om het pausdom als de antichrist  en Rome als de hoe van Babylon te bestempelen? Lees meer
In het kader van deze studie raden wij ook deze film aan:https://www.youtube.com/watch?v=Ig94zoOzv9w&t=3314s

"Actuele studie met het oog op ontwikkelingen Israël"
Vorig jaar was er die terroristische aanval in Parijs (gevolgd door Brussel). Al gauw waren er geluiden: het is de schuld van de ‘bezetting’ van Israël door de Joden. Inmiddels was het gevolg dat duizenden Franse Joden zich in Israël vestigden. 
De geplande bijeenkomst, zondag 15 januari 2017, waarbij 70 volken de lastige steen Jeruzalem heffen en besluiten willen nemen over land dat aan de God van Israël toebehoort –je moet maar durven!- is nog niet achter de rug. Dat Parijs gekozen is, geeft te denken. Het is de bakermat van de Franse Revolutie. Van hieruit baande zich het God-loze denken als een rivier een weg door Europa en de wereld. Het volgende artikel is de achtste studie, die vanuit een aantal kernwoorden van de Hebreeuwse Bijbel, per letter, de fundamentele boodschap van Gods Woord doorgeeft. Deze studie is gegroeid tijdens de lessen Bijbels Hebreeuws. Zowel met het oog op die bewuste bijeenkomst in Parijs, rond de kwestie Israël en de ‘Palestijnen’ als met het oog op vele andere ontwikkelingen, zal deze studie zijn actualiteit voorlopig behouden. Lees verder. Klik hier voor de Engelse versie.

"Belangrijke informatie rond Chanoeka"
Van 24 tot en met 31 december 2016 valt het Chanoeka, het ‘Feest van de vernieuwing (herinwijding) van de tempel’(Joh. 10:22). De geschiedenis rond het ontstaan van dit feest is uitermate actueel en heel profetisch. Daarom laten wij hier een gedeelte volgen uit mijn boek, De Herder en de tempel, blz. 97-100. Moge tijdens deze week een heel krachtig profetisch geluid gehoord worden. Lees het artikel hier verder

"25 jaar na de profetische reis naar Rome"
Wanneer iemand mij zou vragen: ‘heb je er  ooit spijt van gehad dat je in 1991 met een team een zevendaagse profetische wandeling om het Vaticaan heen hebt gehouden?’ zeg ik : in geen geval. Sterker nog: Als er één week in mijn leven is geweest, die ik niet had willen missen, dan die week!’ Hoewel er weken, maanden en misschien wel jaren voorbij gingen, dat ik er niet aan dacht, is de uitwerking van deze reis voor mij een dagelijkse realiteit. Drie zaken wil ik noemen.... Lees het artikel hier verder

"Laat de kinderen tot mij komen"
Jesaja – en alle profeten van Israël- zagen uit naar de komst van de Messias. Zijn eerste en Zijn tweede komst, die zij als één zien. En daarbij speelt de Menswording van Gods Zoon de centrale rol. Wat de laatste tijd beter tot mij begint door te dringen is het wonder van de eerste dertig jaar van Jezus’ leven op aarde. Dag in, dag uit zagen mensen Hem. Lees het artikel hier verder

"Chanoeka"
Overweging en opmerkingen bij Hebreeuwse tekst Spreuken 24 vers 21 en 22, rond Chanoeka 

Spreuken 24:21,22
יְרָא־אֶת־יְהוָה בְּנִי וָמֶלֶךְ  עִם־שֹׁונִים אַל־תִּתְעָרַב vs. 21
כִּי־פִתְאֹם יָקוּם אֵידָם וּפִיד שְׁנֵיהֶם מִי יֹודֵעַ vs. 22
Lees het artikel hier verder

"De gestolen regenboog"
De volgende boodschap spreekt voor zichzelf. Deze gaat ons hele land en volk aan. Deel uitmakend van de Gemeente van Christus heb je een dubbele verantwoordelijkheid. Ons past slechts het gebed, in de geest van Daniel: 'Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld, wij en ons vaders huis, want wij hebben niet geluisterd naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam gesproken hebben....' (Daniël 9)
Lees de boodschap hier 

"Nederland geen christelijke natie meer, wie maakt dat uit?"
Het klonk nogal triomfantelijk: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Zo in de geest van: onze operatie is geslaagd. We hebben ons best gedaan God uit Nederland weg te werken en het is gelukt. Wie zo denkt en spreekt heeft wel een erg hoge pet van zichzelf op. Alsof enige mens, richting, stroming of partij bepaalt of God nog iets met Nederland heeft ja dan nee. Wie de boodschap van Israëls profeten kent, weet wel beter. Neem een woord als Jeremia 2 vers 13. Alsof het voor vandaag geschreven is:


‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan. 
Mij, de Springader van het levende water 
hebben zij verlaten, om voor zichzelf bakken 
uit te houwen, gebroken bakken die geen 
water houden’.

Het grote gros van Israël had God de rug toegekeerd. Zij hielden het met allerlei goden die zij vanuit andere volken importeerden. Zij zwoeren –net als Nederland- bij hun gebroken bakken waar het water continu uit weg liep. Ons volk heeft het echt bekeken. We struikelen over de gebroken bakken. Humanisme, feminisme, atheïsme, ultra orthodoxie, liberaal denken, zweren bij eigen traditie, democratie, anti-discriminatie, nivellering, islamisering, interreligieus denken. En het resultaat? Honderdduizenden moeders met een psychisch probleem en gewond hart vanwege een abortus. Honderdduizenden kinderen die de dupe zijn van ontrouw in het huwelijk. Een massa mensen die geen cent zekerheid hebben, omdat zij nooit hebben leren drinken uit de bron van levend water die in Jezus is. Omdat hun het Evangelie onthouden is (De grootste misdaad die een deel van de christenheid begaan heeft!) Een volk dat afgemat, angstig en zonder hoop is, omdat zij dagelijks geïnfecteerd worden door de media in plaats van zich te voeden met het kersverse en gezonde Evangelie.

En toch......tegen zo’n volk dat rammelt aan alle kanten en vraagt om problemen, zegt de God van Israël: ‘Mijn volk heeft twee boosheden begaan’. ‘Mijn volk....’ Ik wil maar zeggen: handen af van ons volk. Wanneer onze God ons herinnert aan Zijn verbond waarin Hij ooit met ons trad, heeft niemand het recht te beweren: ‘Nederland is geen christelijke natie meer’. Als God plannen van vrede heeft, en dit land binnenste buiten weet te keren, kan ik alleen maar zeggen:

God, van Israël, ga Uw gang. Om het met Mozes; woorden te zeggen:
‘Zie aan dat deze natie Uw volk is’
(Exodus 33:13)

De hoop die in het bovenstaande voor ons volk wordt uitgesproken, is mede een vrucht van de profetische reis naar Rome waarover u hier kunt lezen.


"Urgente boodschap!"
Deze boodschap '"Het dienen van God; last of lievelust" is urgent om verschillende redenen:

1. De situatie is ongemeen ernstig. Wij moeten een geluid laten horen! Esther 4:14: ‘indien gij in deze tijd zult zwijgen....’
2. Er zit een schuldbelijdenis van de kant van de christenheid in naar de buitenstaanders toe (de massa!): omdat zo weinig bleek dat het leven met Jezus een feest is, hebben velen zich afgekeerd. Wij hebben schuld aan de verloedering.
3. Dit schrijven wijst het schijnchristendom ( en dat is een behoorlijk deel van wat zich christenheid noemt!) als de hoofdschuldige aan van de huidige noodtoestand.
4. Als christenen dienen wij –ook naar de moslims toe- de hand in eigen boezem te steken. Met name velen die ons volk dienen te onderwijzen in Gods Woord maar soms meer afbreken dan opbouwen, hebben boter op hun hoofd. De profeten spreken menig maal de slechte herders (Ezech. 34) en valse profeten (Jer. 23) aan!
5. De gemeente is het hart van de natie, geroepen om tot zegen van het hele volk te zijn. Wij mogen niemand bij voorbaat afschrijven. De gemeente is geen stroming, geen club of organisatie, zij zijn de uitgeroepenen uit het volk, geroepen voor het volk.
6. Opwekking begint nooit bij de buitenstaanders, maar altijd bij de Gemeente van Christus. Het is nú de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Zo alleen kan het vuur overslaan naar onze (deels ongelovige) omgeving.
7. Last but not least: ‘Om Sions wil zal Ik niet zwijgen...’. Wanneer Nederland niet haastig zich verbindt met de Messias als de komende Koning van Israël en Jeruzalem in haar hart sluit, zal de nood die ons overkomt velen er toe nopen.

We hopen dat u deze boodschap wil mee helpen verspreiden. Lees de boodschap hier.

"Verslag Papua's"
De nieuwsbrief met het verslag van het bezoek aan de Papua's is uit. Lees het hier.

"De Arabische volken in profetisch licht"
Is er in alle gekissebis rond de vluchtelingen uit het Midden-Oosten iets zinnigs te zeggen, dat een toptaal ander licht werpt op de situatie? Lees hier het artikel "De Arabische volken in profetisch licht". De hoofdgedachte is, dat de Arabische volken niet dienen benaderd te worden vanuit de islam, maar vanuit hun nationale identiteit, vanuit hun wortels. En die liggen in de tent van Abraham.
Lees hier het artikel in het Engels

Zoeken