Slide 1

Lees de laatste artikelen

Op deze website verschijnt circa maandelijks een actuele boodschap die we graag met u delen. Reageren op de artikelen kan door een email te sturen naar: j.den.admirant@ziggo.nl

Welkom!

Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël.
Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

Nieuws

Nieuw boekje!: Operatie Nederland

Ten aanzien van het boekje Operatie Nederland dat door velen al besteld is, heb ik dit verlangen, dat ik als een gebed hier verwoord:

'God van Israël, één van de vijf steentjes in de herderstas van David was genoeg om Goliath te vellen. Wil dit boekje als zo'n steentje gebruiken, opdat de ene antimacht na de andere mag vallen, de tegenstand gebroken wordt en Uw Naam, al te lang door de slijk gesleurd, weer publiekelijk, te midden van Koningshuis, regering, gemeente van Christus en volk geërd en geprezen wordt. In Jezus' Naam. AMEN'. 
 
Jan den Admirant

Het boek kunt u bestellen via de gegevens in de folder hieronder. (Dus nog even niet via onze webshop)

Jan den Admirant Operatie Nederland Flyer A5

Artikelen Pesach

Ten behoeve van hen die Pesach vieren, wellicht in huiselijke kring, zijn hieronder twee rijke artikelen te lezen:
Pesach en het Lam Jezus - handreiking voor thuis
Sedermaaltijd in het licht van het koninkrijk van de Messias

Belangrijke boodschap Poerim

Aan allen die zich verantwoordelijk weten voor het geestelijke, morele en fysieke welzijn van ons volk

Donderdag 17 maart a.s. is het Purim. Dan herdenkt het Joodse volk de wonderbaarlijke redding van Godswege , toen het plan was gesmeed, alle Joden in het hele Perzische rijk uit te roeien. Tegen een 'wet van Meden en Perzen' valt niet te tornen. Maar Mordechai, de Joodse neef van koningin Esther, rekende met God! Hij was er zeker van -zei hij tegen Esther- dat als zij van haar positie geen gebruik maakte om voor het Joodse volk op te komen, God wel een ander kanaal zou vinden Zijn volk te redden. Maar...dan zou het met haar en haar familie wel eens heel slecht kunnen aflopen. Esther 4:14!
Gode zij dank wordt er aan alle kanten aan Joden hulp geboden om thuis te komen. Juist nu, tijdens de oorlog tegen Oekraine. Er is opgemerkt: de Eerste Wereldoorlog maakte het land klaar voor het volk (Israël), de Tweede Wereldoorlog maakte het volk klaar voor het land. Zal een Derde Wereldoorlog Israël klaar maken voor haar Messias? Zacharia 12:10-14, de belofte van de uitstorting van de Geest over 'het huis van David en de inwoners van Jeruzalem' heeft als direct gevolg:

'Zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben'.

Deze belofte staat midden tussen de profetie over de belegering van Jeruzalem en het oordeel over de volken die tegen Jeruzalem optrekken (Zach. 12:1-9 en Zach. 14:1-15).
Intussen moeten we ook in Nederland op onze qui-vive zijn. Zowel ten aanzien van Rusland en de Oekraine, als ten aanzien van de zaken die onderhuids hier gebeuren!
Er ligt een getuigenis klaar, getiteld: 'De God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen!' Er zijn reeds een paar besturen van gemeentes bezig, te bezien of zij zich met dit getuigenis zullen verbinden. Komende week hoop ik dit getuigenis mondeling vast te leggen in een samenkomst en dit te verspreiden.
Het zou geweldig zijn als in de week van Purim (17 maart) en de dagen eraan voorafgaande (tijdens de lokale verkiezingen dus!) , op enkele plaatsen in ons land dit getuigenis kan worden doorgegeven, met gelegenheid tot vragen stellen ter opheldering.
Moge deze mail velen motiveren om het komende getuigenis dat ook gekopieerd gaat worden te helpen verspreiden.

Van harte Gods zegen!

Jan den Admirant , dienaar van 'het Evangelie van het koninkrijk'.

Lees het getuigenis hier

Over ons

Vanaf 1979
Al vanaf 10 juni 1979 mag ik werkzaam zijn als ‘dienaar van het Woord van God'. Van juni 1979 tot november 1993 diende ik voltijds de Hervormde gemeenten van Babyloniënbroek en Hollandscheveld. Daarna voelde ik mij geroepen om ‘het Evangelie van het koninkrijk’ in breder verband bekend te maken. Het is een enorme genade van God, dat ik nog steeds in allerlei gemeenten de boodschap van het Woord van God mag brengen: in Messiaanse gemeenten, in traditionele gemeenten, in evangelische en baptistengemeenten. Hoewel de ‘feesttijden des HEEREN’ (Leviticus 23), te beginnen met de sabbat, uitgangspunt zijn van Gods plan en daarom voor mij centraal staan, breng ik graag overal waar het Woord van God nog gezag heeft, Zijn boodschap.

‘en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’ (Opwekking 167)

Hoopvol en urgent
De zekerheid dat God Zijn hele volk Israël, alle twaalf stammen, zal herstellen tot zegen van alle (overgebleven) volken, is zowel uitermate hoopvol als urgent. Geen volk, geen mens gaat volautomatisch het koninkrijk van God binnen. Daar is een radicale verandering en diepgaande bekering voor nodig. Ik voel mij geen ‘eindtijdspecialist', en de twaalf stammen van Israël is geen liefhebberij van mij. Het komt allemaal voort uit het liefdevolle hart van de God de Vader Die in Jezus Zijn volk Israël uitkoos om de zegen naar alle volken te brengen!

Het alledaagse leven centraal
De Bijbelse boodschap staat in het volle leven. Alles komt aan de orde: het huwelijk van man en vrouw, gezinsvorming, seksualiteit, opvoeding, beroep, maatschappij, overheid, financiën, schepping, landbouw, veeteelt, bewerking en zorg voor de aarde, verbreiding van de blijde boodschap van herstel, toekomst voor de volken, enz. enz. Mijn voornaamste drijfveer is: de God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen! God zet vandaag of morgen alles recht! En Hij vraagt aan geen kerk of politiek of religie toestemming!

Alle concurrentie is uit den boze
De oprichting van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome (2007) is een latertje. Zeker vanaf het begin van de zeventiende eeuw hebben in Nederland onafgebroken geluiden geklonken waaruit een grote liefde tot Jezus, de Messias en Zijn volk Israël bleek. Niet pas vanaf 1948! Onze voorvaderen hadden geen internet, maar lazen, bestudeerden en geloofden Gods Woord. En zij schreven al in 1700 dat God het Joodse volk, ook de tien stammen, zou thuisbrengen. Er was geen sprake van zionisme maar zij lazen het in Gods Woord!

Eenheid
In onze tijd zijn vele initiatieven en organisaties ontstaan om de schijnwerper op Israël te richten en Gods volk op allerlei manieren te zegenen. Wij verheugen ons dat er zoveel stemmen voor Israël opgaan. De Uitgeverij Jeruzalem of Rome is er één van. Ik loop al even mee, en door Gods genade mag ik, vanaf het begin, in de verkondiging zowel de glorie van de Heere Jezus als Gods plan met Israël en de volken (het Vrederijk!) centraal stellen. Wat is het fijn dat de profetische kant van Gods Woord nu ook via de Uitgeverij Jeruzalem of Rome extra accent kan krijgen.

Jeruzalem of Rome, het is òf-òf
De naam van de Uitgeverij is profetisch. Jeruzalem is en blijft de stad van God. Rome heeft zich de rol van Israël en Jeruzalem onrechtmatig toegeëigend. Alle protestanten hebben vanaf het begin af beleden dat het pausdom, vertegenwoordigd in Rome, de Antichrist is. Zelfs de Waldenzen beleden dat in een geschrift uit 1120, nu dus negen eeuwen geleden! Israël wordt pas hersteld nadat Babylon (Rome en alles wat zich daarmee verenigd heeft) gevallen en voorgoed ten onder is gegaan. De naam Jeruzalem of Rome is een oproep en waarschuwing. Verbindt je met Jezus de Messias Die Zijn koningschap over de hele aarde vanuit Jeruzalem zal openbaren, en ga weg uit Babylon (Openbaring 18:4). Anders kom je straks om in haar zonden en oordelen. Wat heerlijk is het dat God de hele wereld nog op tijd oproept om zich te laten redden! Psalm 2 maant alle regeringsleiders en staatshooofden aan om verstandig te zijn, zich te laten gezeggen en de Zoon te kussen (= te voet te vallen) om aan Gods brandende toorn te ontkomen.

Boekhandel en eigen webshop
In die volgorde! Wij zenden u graag toe, en meestal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling, wat u verlangt. Maar al onze boeken zijn ook via de boekwinkel te verkrijgen! Zij hebben het niet gemakkelijk in deze tijd (wie wel?). Dus om hen te ondersteunen èn onze boeken een bredere bekendheid te geven kunt u ook uw lokale christelijke boekhandel opzoeken en het daar bestellen.

Geen facebook
Wij maken geen gebruik van facebook. Voor ons is Gods Woord hèt Facebook, waar God van aangezicht tot aangezicht met ons spreekt! En, waar mogelijk, komen wij graag met Gods Woord naar uw woonplaats toe. In welke provincie ook. Dan kunnen wij u het Evangelie van het koninkrijk op de meest persoonlijke wijze doorgeven en elkaar in de ogen zien. Face tot face. Onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane kunt u, net als mij, te allen tijde via email uw vraag toesturen. Hier vindt u onze contactadressen.

Zoeken