Welkom!

Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël. Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

01-04-2020 - Periode Pesach en Bijbels Nieuwjaar

Om u te helpen, thuis, persoonlijk, of in gezinsverband aandacht te schenken aan de kracht van Jezus' Bloed -krachtiger dan welk virus ook!!- kunt u onderstaande meditatie uit het prachtige boek van Martha ten Bosch- Dane,Sabbatsgedachtenlezen.Te vinden op blz. 49 en 50 van dit boek, dat via deze website besteld kan worden.

Periode Pesach en  Bijbels Nieuwjaar

“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 53 - 56)

In de weg van onze bekering leerde onze Heere Jezus Christus ons dat wij géén leven in onszelf hebben. Dat nieuwe Leven in ons, is ons geschonken op basis van Zijn gestorte bloed en is als zodanig het leven van Christus: niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar Jezus als Hoofd van Zijn Levende Lichaam in de hemel zit (tot aan Zijn tweede komst) en wij als Lichaam (de wedergeboren christenen) op aarde zijn, daar is dat Lichaam toch niet ánders één met Hem en elkander dan door Zijn stromende bloed. Waarachtig leven en een blijven in dat Lichaam, wordt niet bereikt met lidmaatschap van deze of gene kerk of gemeente, wordt niet bereikt met preken over het bloed, wordt niet bereikt met Zijn bloed krachtig proclameren, maar wordt maar op één wijze bereikt en vervuld naar Zijn gebod: ervan eten en drinken. De leer van Jezus is zeer eenvoudig:

“die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, dié blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6:56)

Jezus gaf hier ook hele eenvoudige, aardse middelen voor ter beschikking: brood en wijn. Eten en drinken van Zijn Lichaam en bloed zijn géén maandelijkse of jaarlijkse kerkelijke rituelen, maar eten en drinken doe je dagelijks. De oorspronkelijke kerk begreep dit en was voortdurend bijeen, zowel te huis als in de gemeente in het breken des broods. Een dagelijkse opdracht dus, geen kerkelijk ritueel (dat is rooms!), maar een wézenlijke manier van leven: eten en drinken. In Hem blijven is niet mogelijk als wij het Avondmaal één of enkele keren per jaar gebruiken. Hiermee stel ik niét dat die leden, die er zo instaan, geen leden van Zijn Lichaam zijn. Wat ik wél stel is dat die leden de opdracht van Jezus niet hebben begrepen, dat zij niet op hun plaats zijn in dat Lichaam en er als ‘dode’ en niet goed doorbloede delen, kleurloos en koud bijhangen, zonder enige vrucht voort te brengen. Het zijn die leden die nét aan in leven blijven, omdat zij af en toe een bloedtransfusie krijgen, maar de meeste tijd liggen zij geestelijk voor pampus. Het Avondmaal is dus géén religieus ritueel, maar een wezenlijke manier van leven van Zijn kinderen. Een persoonlijke opdracht om wáár en wanneer ook te gebruiken en Jezus bedient Zelf. Hij zei Zelf:

“Neemt deze beker en deelt hem onder ulieden.” (Lukas 22:17)

‘Nemen’ en ‘delen’ dus, en niet: uitgereikt krijgen onder speciale voorwaarden. En zo blijven ze in Hem, totdat Hij komt. Lid zijn van Zijn Lichaam overstijgt het lid zijn van een kerk, overstijgt het aanhangen van een dogma of leer, lid zijn van Zijn Lichaam gebiedt ons nadrukkelijk om in Hém te blijven door te eten en te drinken van Zijn vlees en bloed. Dáár, op die Bijbelse en eerlijke plaats, leert het kind des Heeren dat Zijn vlees wáárlijk spijs is en Zijn bloed wáárlijk drank: fysiek en geestelijk worden zij versterkt, beschermd, geheeld van ziektes en depressies en gewapend tegen satan. Daar komt Hij Zelf ze weer krachten te geven en leert Hij ze voortdurend door Woord en Geest Zijn Lichaam te onderscheiden in de krachten die er liggen in Zijn wonden, in Zijn bloed. Ze ervaren directe gemeenschap met hun Hoofd Jezus in de hemel en Hij toont ze steeds weer wat er spreekt uit het bloed van Zijn doorboorde handen, uit het bloed van Zijn hoofd met doornen gekroond, uit het bloed van de zweepslagen op Zijn doorploegde rug, uit het water en het bloed van Zijn doorstoken zijde. Dit bloed doet leven, dit bloed stroomt en geeft gemeenschap, dit bloed spreekt, dit bloed getuigt. Als wij door wekelijks en dagelijks gebruik dit onderscheid bij de voortduur van Hem leren, dóór het te gebruiken in gehoorzaamheid, onderscheiden wij dit Lichaam waarachtig en worden wij niet als diegenen waarover Paulus zei:

“Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen.”  (1 Korinthe 11:30)

Laten we zingen:

"Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten,

dat wonderbrood der machtigen nu eten!" (Psalm 78:13, berijmd)

Sabbat Shalom!


27-03-2020 - Nieuwe publicatie komt er aan!

Shalom allemaal,

Midden tussen allerlei nieuws dat niet bepaald vrolijk is, gaat de blijde Boodschap zijn weg. Door Gods genade ligt er nu een boekje op stapel, getiteld:Nederlands grootste ommekeer. Het brengt de boodschap van de tempelreiniging en Pesachviering tijdens Hizkia over op de situatie in ons land. Een ontmaskerende maar vooral heel hoopvolle boodschap voor het hele volk! Deze week gaat het naar de drukker. Het streven is om het vlak voor of tijdens Pesach (8-16 april) te gaan verspreiden. Pas als de opmaak gereed is, kan de prijs definitief vastgesteld worden, maar ik ga er van uit dat dit ruim beneden € 10,00 zal zijn (ik hoop dat € 5,00 per stuk, exclusief verzendkosten haalbaar is). Het boekje zal vermoedelijk 64 pagina's tellen, in A5-formaat. De omslag is in vertrouwde handen van Deborah. Bidt om inspiratie voor haar deze dagen!
Op deze website zal z.s.m. de omslag en eventuele nadere informatie bekend gemaakt worden.

U kunt nu reeds (heel graag zelfs!) een of meer exemplaren bestellen door een bedrag over te maken op: NL05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Uw gebed, bestelling en meedenken in een heel ruime en vlotte verspreiding worden zeer op prijs gesteld!

mede namens onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane,

Jan den Admirant.


Israëlsamenkomsten 1e kwartaal 2020!

In het eerste kwartaal van 2020 staat één figuur centraal: HIZKIA. Deze koning was het instrument in Gods hand, om Israël uit een afgrijselijk geestelijk nulpunt te brengen tot de hoogte van diepgaande verandering en herstel. Daarbij gaat het er niet alleen om, een duizenden jaren oude geschiedenis voor het voetlicht te plaatsen. Veeleer om , uitgaande van deze bijzondere koning, het toekomstige herstel van het volk Israël te belichten. Waarbij zeker een weg gewezen wordt voor herstel en genezing van ons eigen, doodzieke volk.

De Israëlstudies worden gehouden in het gebouw van de Evangeliegemeente 'De Oase', Oude kerkweg 88, Doornspijk.
De avonden beginnen om 20.00 uur. Er is een boekentafel van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Er wordt een collecte gehouden tot voortzetting van deze avonden.
Klik hier om de informatie per avond te bekijken.

Spreker: ds. Jan den Admirant uit Hoogeveen.Komende zaterdag 23 november: Een bijzondere samenkomst ter gelegenheid van 10 jaar studie en gebed voor Israël

We zijn verheugd u te kunnen uitnodigen voor de bijzondere bijeenkomst. In het gebouw van de Evangeliegemeente “Oase. Het bijzondere karakter van deze middag is het feit dat we 10 jaar geleden begonnen met studie en gebed voor geheel Israël. Door Gods genade breiden de contacten zich uit. Wij willen onze Joodse broers blijvend in ons hart sluiten. Daarom verheugen wij ons, dat onze joodse broeder Asaf Pelled bereid is, over zijn werk onder de Joden in ons land en daarbuiten te delen.


Het programma:
1. Opening ds. Jan den Admirant terugblik op het boek “Samen bidden voor héél Israël”-
2. Samenzang
3. Ds. Wim ten Voorde: “Opwekking en het herstel van Israël”
4. Voorbede Israël
5. Pauze-koffie/thee/fris- onderlinge ontmoeting
6. Br. Asaf Pelled evangelist in dienst van het CWI
7. Voorbede voor het Joodse volk
8. Samenzang en dankgebed

zaterdagmiddag 23 nov 14.30 - 17.30 uur

Evangeliegemeente “Oase” a. d. Oude Kerkweg 88 Doornspijk


Info?- J. den Admirant, 0528-220993 / j.den.admirant@ziggo.nl19-09-2019 - Nieuwe lezingen in het najaar!

In de maanden september, oktober en november worden er weer Israëlavonden gehouden in Doornspijk, op woensdagavonden om 20.00 uur. Adres: gebouw Evangeliegemeente De Oase, Oude kerkweg 88, Doornspijk. Een boekentafel van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome is aanwezig, en er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Hartelijk welkom. De lezingen zijn later te beluisteren via de dropbox van de gemeente waar u de link op deze website aantreft.

Motto van de najaars-studies over Israël:
'Het Evangelie is allereerst bestemd voor de Jood, maar ook voor de Griek'

woensdag 25 september 2019
Het Evangelie in de steden en dorpen van Israël
In dit eerste onderwerp wordt geschetst, welke zegen eruit ging van en voor Schotland in de 19e eeuw, toen de Vrije Schotse kerk aldaar het Evangelie begon terug te brengen bij het volk waar het vandaan kwam: het Joodse volk! Wat 175 jaar geleden begon werkt nog steeds door! Dit getuigenis loopt door, via Israël naar Europa, Amsterdam en Nunspeet, om maar enkele plaatsen te noemen.

woensdag 27 november 2019
Vanuit Jeruzalem naar de kustlanden : Efraim, waar blijf je?
Na twee avonden de schijnwerper op het evangelie 'voor de Jood' belicht te hebben, is het hoogtijd die andere broer voor het voetlicht te halen. De Griek, hier, in de kustlanden (waaronder Nederland) lijkt massaal tegen het Evangelie en de erfenis van Israël te kiezen. Einde verhaal of.....?

Er zal naar gestreefd worden veldwerkers bij onze avonden te betrekken.19-08-2019 - Nieuw artikel: De Waldenzen en Israël 
Ik hoop op een later tijdstip een vervolg aan dit artikel te mogen geven. Bent u of ben jij geïnteresseerd in de bijzondere geschiedenis van de eeuwenlange trouw van de Waldenzen aan het Evangelie? En gaat het u of jou ook aan het hart dat de Waldenzen de laatste tientallen jaren voor het merendeel zijn afgevallen van hun oude geloof en door de oecumene op de moderne tour zijn gegaan? Ik zou het fijn vinden als je dan iets van je liet horen. Hoopvol is in elk geval dat een nazaat van de beroemde Josua Janavel die de 'roemrijke terugtocht' van de Waldenzen uit Zwitserland naar de valleien van Piëmont (1689) voorbereidde zich inzet voor een geestelijke herleving onder de Waldenzen! (zie Jesaja 58:12) Lees het artikel hier.

26-4-2019 - 'O God, verlos onze Koning en breng hem tot Uw bestemming'
Zo vlak voor Koningsdag is het goed, speciale voorbede te doen voor ons land en volk, en in het bijzonder voor ons Koningshuis.
Mag de profetische droom van Kohlbrugge uit 1857 nog op vervulling rekenen? Israëls profeten hebben meer in de melk te brokkelen 
dan alle spraakmakers bij elkaar. Bovendien: de voorbidders in ons land (verbonden met de grote Voorbidder Jezus) zijn nog altijd 'de kurken waarop ons land drijft'. 
Leeuw van Juda, sta op!  

Klik op deze koppeling om het bestand te starten: 
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYL2gBEI3WWsBP2UGXH


19-04-2019 - 1e nieuwsbrief 2019 online

Hierbij treft u de eerste Nieuwsbrief van 2019 aan. Klik hier om deze te lezen. Wanneer u meer exemplaren wilt hebben om aan geïnteresseerden uit te delen, kunt u deze aanvragen via het emailadres j.den.admirant@ziggo.nl of via jeruzalemofrome@gmail.com.

05-02-2019 - Een goede voorbereiding voor Poerim
21 maart viert het Joodse volk haar Poerim feest. Hoewel dit feest niet tot die feesten behoort waarin de God van Israël Zijn heilsplan heeft geopenbaard (zoals in de ‘feesttijden des HEEREN’ volgens Leviticus 23)is het een Bijbels feest. Door het Juda-deel van Israël ingesteld, maar uiteindelijk raakt dit feest en zijn gruwelijke achtergrond heel Israël. Een goede voorbereiding voor dit feest is het lezen van dit hoofdstuk uit het boek Sabbatsgedachten, geschreven door Martha Dane. Alsook een heel belangrijke passage uit het boek, Nederland van hoer tot bruid. 

31-01-2019 - Nieuwe Israëlstudies
In februari, maart en april hopen we in Doornspijk nieuwe Israëlstudies te geven! Bekijk hier de thema's en alle praktische informatie.

31-10-2018 - Israëlstudie 28 november! Thema: Tempelreiniging nú! De actualiteit van Chanoeka
Het 'feest van de vernieuwing van de tempel', zoals het Joodse Chanoekafeest ook wel heet is een feest met een enorme actuele en profetische boodschap. Het feest is geboren na een hevige en zware strijd waarbij het de vijand ging om de geestelijke erfenis van Israël totaal te vernietigen. Ook onze geestelijke erfenis in Nederland en daarbuiten wordt met de ondergang bedreigd. Laten wij het gedwee over onze kant gaan? Of staan wij op? Meer informatie vind u hier.

14-9-2018 - 3e nieuwsbrief 2018 uit (Engels en Nederlands)
De 3e nieuwsbrief van 2018 is uit. Klik hier voor de Nederlandse versie, en hier voor de Engelse versie.

6-9-2018 - Engelse artikelen!
De boodschappen 'De Arabische volken in profetisch licht' en 'Moeder Jeruzalem' zijn nu ook in het engels te lezen. Klik hier.

15-6-2018 - Tweede lezing Hooglied

Dit is alweer de tweede lezing waar ds. J. den Admirant het bijbelboek Hooglied bespreekt en dat voornamelijk teksten uit bijvoorbeeld Hoofdstuk 1 en 8. Klik op deze koppeling om mijn bestand te bekijken:
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyjPKo4OCh-D64K7Y

5-6-2018 - Uitnodiging bijeenkomsten 27 juni
Geïnspireerd door wat er ten aanzien van Israël gebeurt onder de Papua’s en in vele delen in Indonesië (Sionkidsmovement), zal opgeroepen worden ook in Nederland te gaan ‘staan voor Israël’. Lees hier de uitnodiging.

22-05-2018 - "Boodschap aan Holland vanuit Papua"
Vanuit een warm Jayapura een kort maar belangrijk bericht voor de gemeenten in Holland.
Momenteel breng ik drie weken in Papua door, waarvan acht dagen om zijn, twee gevuld met reizen, en drie dagen conferentie van de Sionkidsmovement met aansluitend de lange mars voor Israël op maandag 14 mei. Lees verder

1-5-2018 - Lezing over Hooglied online 
Wanneer je de profetische uitleg van Hooglied door de Joden en de Evangelisch-pastorale uitleg van de gemeente van Christus samenvoegt, krijg je een schitterende uitleg van het boek Hooglied. Een voorproefje werd gegeven in de lezing die op 25 april 2018 in Doornspijk gehouden werd. Via deze link kunt u deze boodschap beluisteren.

1-5-2018 - Nieuwe nieuwsbrief!
Dit is de nieuwste Nieuwsbrief van 2018, die een heel fundamentele, blijde en ernstige boodschap bevat. U kunt gratis een aantal exemplaren aanvragen ter verspreiding. Er zijn er 2.000 gedrukt. Wacht niet te lang, want de vorige  - de 1e van 2018 (waar 1000 ex. gedrukt van werden)-  is nagenoeg op. Hier vindt u de tekst.

Hierbij treft u de eerste Nieuwsbrief van 2019 aan. Wanneer u meer exemplaren wilt hebben om aan geïnteresseerden uit te delen, kunt u deze aanvragen via het emailadres j.den.admirant@ziggo.nl of via jeruzalemofrome@gmail.com.