29-09-2020 - Nieuwe Israëlstudies op woensdagavonden!

Op de woensdagavonden 30 september, 28 oktober en 25 november worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet, nu onder leiding van ds. J. den Admirant (Hoogeveen), dhr. B. Spruijt (Tollebeek) en ds. W. ten Voorde (Nunspeet).


Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

Na de vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat wij het jaar 2020 hopen af te sluiten met weer drie Israëlstudie-avonden. De laatste twee lezingen zullen verzorgd worden door ds. W. ten Voorde en dhr. B. Spruijt. Het verdient aanbeveling het door ds. den Admirant geschreven boek: “De Herder en de tempel” te lezen, eventueel te bestellen via onderstaande website of telefonisch.

Het motief tot de keuze van de thema’s?
Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezeggen door Gods Woord. Wij hopen deze avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël en ons volk

Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

1e studie: woensdag 30 september 2020 Thema: De kloof tussen voorvaders en kinderen wordt hersteld, maar hoe?
De huidige generatie staat mijlenver af van het geloof van Israëls vaderen. In de toespraak wordt op onderzoek uitgegaan naar wat de vier bijzondere kenmerken zijn van het hart van de voorvaders. Een antwoord wordt gezocht in Gods Woord naar het herstel. Hoe wordt het hart van de vaders weer terug geplant in het hart van de kinderen?

2e studie: woensdag 28 oktober 2020 Thema: Zult U ons niet weer doen herleven? 
Al zo'n vijftig jaar heeft ds. ten Voorde zich verdiept in de geschiedenis van de opwekkingen. In het algemeen weet men binnen de christenheid weinig of niets af van wat een opwekking eigenlijk inhoudt. Het verlangen ernaar moet gewekt worden. Een belangrijk middel daartoe is het in herinnering brengen van de grote daden van God in de geschiedenis van de opwekking. Het zal de eerste keer niet zijn, dat het horen van wat God op een andere plaats in de wereld deed, gevolgen had voor een stad, streek of land dat daar kennis van nam en daardoor werd aangemoedigd, te smeken om Gods Geest.

3e studie: woensdag 25 november 2020 Thema: Zie, Ik zal wat nieuws maken...
Br. Bart Spruijt werkte jarenlang vanuit Jeugd met een Opdracht, later (ook nu) in het kader van de Stichting ‘Agrinas’, waar hij allerlei ontwikkelingswerk onder boeren steunt in diverse delen van de wereld. Hij woonde enkele jaren met zijn gezin in Albanië en daarvoor langere tijd in Indonesië waar hij in 1981 tot geloof kwam. Bart heeft een brede en rijke visie, zowel op heel Israël als ook op Nederland. Wij zijn heel benieuwd wat God door hem te zeggen heeft over het nieuwe dat Hij, Israëls God, gaat doen...ook onder ons!


U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993
G.K.Verbaan. 0525-651088


01-09-2020 - Nieuw boekje!

Hierbij de omslag van het nieuwe boekje,Openbare Toegangscode tot het Messiaanse koninkrijk, dat op 29 juli verschenen is. Het sluit aan bij het in april verschenen boekje, Nederlands grootste ommekeer.Het heeft ca. 40 pagina's. Het gaat, net als het vorige,€ 5,00 kosten exclusief porto (incl. porto € 8,00).Wanneer u twee of meer boekjes bestelt, betaalt u geen porto.Wanneer u een of meer boekjes wilt bestellen, kan dat door het bedrag over te maken op: NL 05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome.

Ik ben heel dankbaar dat mijn Zender, de Heere Jezus, mij de kracht en wijsheid gaf, deze indringende boodschap, die tot ons hele volk gericht is, op te stellen en uit te geven.
uw Jan den Admirant.


26-08-2020 - Als God het stilzwijgen verbreekt...

(herhaalde boodschap, mede in verband met de gebedsoproep 'De Terugkeer'. 18-26 september 2020)

Soms is zwijgen welsprekender dan spreken. Een paar voorbeelden. 
Wat deed Aäron, toen het vuur uit de hemel twee van zijn vier zonen die priester waren verteerde, omdat zij meenden op hun eigen manier God te kunnen dienen in plaats van op Zijn manier? (Lev. 10:1-7) Aäron zweeg. Daarmee erkende hij: God staat in Zijn recht. 
Wat deed koning David, toen hij –nota bene op de vlucht voor zijn eigen zoon, Absalom, die hem het koningschap ontfutselde- door Simeï vervloekt werd? 2 Sam.16:5-14). Hij zweeg. Hij nam het recht niet in eigen hand, maar beschouwde het als een beproeving van God, waaronder hij zich nederig boog. 
Lees het artikel hier

01-04-2020 - Periode Pesach en Bijbels Nieuwjaar

Om u te helpen, thuis, persoonlijk, of in gezinsverband aandacht te schenken aan de kracht van Jezus' Bloed -krachtiger dan welk virus ook!!- kunt u onderstaande meditatie uit het prachtige boek van Martha ten Bosch- Dane,Sabbatsgedachtenlezen.Te vinden op blz. 49 en 50 van dit boek, dat via deze website besteld kan worden.

Periode Pesach en  Bijbels Nieuwjaar

“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 53 - 56)

In de weg van onze bekering leerde onze Heere Jezus Christus ons dat wij géén leven in onszelf hebben. Dat nieuwe Leven in ons, is ons geschonken op basis van Zijn gestorte bloed en is als zodanig het leven van Christus: niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar Jezus als Hoofd van Zijn Levende Lichaam in de hemel zit (tot aan Zijn tweede komst) en wij als Lichaam (de wedergeboren christenen) op aarde zijn, daar is dat Lichaam toch niet ánders één met Hem en elkander dan door Zijn stromende bloed. Waarachtig leven en een blijven in dat Lichaam, wordt niet bereikt met lidmaatschap van deze of gene kerk of gemeente, wordt niet bereikt met preken over het bloed, wordt niet bereikt met Zijn bloed krachtig proclameren, maar wordt maar op één wijze bereikt en vervuld naar Zijn gebod: ervan eten en drinken. De leer van Jezus is zeer eenvoudig:

“die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, dié blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6:56)

Jezus gaf hier ook hele eenvoudige, aardse middelen voor ter beschikking: brood en wijn. Eten en drinken van Zijn Lichaam en bloed zijn géén maandelijkse of jaarlijkse kerkelijke rituelen, maar eten en drinken doe je dagelijks. De oorspronkelijke kerk begreep dit en was voortdurend bijeen, zowel te huis als in de gemeente in het breken des broods. Een dagelijkse opdracht dus, geen kerkelijk ritueel (dat is rooms!), maar een wézenlijke manier van leven: eten en drinken. In Hem blijven is niet mogelijk als wij het Avondmaal één of enkele keren per jaar gebruiken. Hiermee stel ik niét dat die leden, die er zo instaan, geen leden van Zijn Lichaam zijn. Wat ik wél stel is dat die leden de opdracht van Jezus niet hebben begrepen, dat zij niet op hun plaats zijn in dat Lichaam en er als ‘dode’ en niet goed doorbloede delen, kleurloos en koud bijhangen, zonder enige vrucht voort te brengen. Het zijn die leden die nét aan in leven blijven, omdat zij af en toe een bloedtransfusie krijgen, maar de meeste tijd liggen zij geestelijk voor pampus. Het Avondmaal is dus géén religieus ritueel, maar een wezenlijke manier van leven van Zijn kinderen. Een persoonlijke opdracht om wáár en wanneer ook te gebruiken en Jezus bedient Zelf. Hij zei Zelf:

“Neemt deze beker en deelt hem onder ulieden.” (Lukas 22:17)

‘Nemen’ en ‘delen’ dus, en niet: uitgereikt krijgen onder speciale voorwaarden. En zo blijven ze in Hem, totdat Hij komt. Lid zijn van Zijn Lichaam overstijgt het lid zijn van een kerk, overstijgt het aanhangen van een dogma of leer, lid zijn van Zijn Lichaam gebiedt ons nadrukkelijk om in Hém te blijven door te eten en te drinken van Zijn vlees en bloed. Dáár, op die Bijbelse en eerlijke plaats, leert het kind des Heeren dat Zijn vlees wáárlijk spijs is en Zijn bloed wáárlijk drank: fysiek en geestelijk worden zij versterkt, beschermd, geheeld van ziektes en depressies en gewapend tegen satan. Daar komt Hij Zelf ze weer krachten te geven en leert Hij ze voortdurend door Woord en Geest Zijn Lichaam te onderscheiden in de krachten die er liggen in Zijn wonden, in Zijn bloed. Ze ervaren directe gemeenschap met hun Hoofd Jezus in de hemel en Hij toont ze steeds weer wat er spreekt uit het bloed van Zijn doorboorde handen, uit het bloed van Zijn hoofd met doornen gekroond, uit het bloed van de zweepslagen op Zijn doorploegde rug, uit het water en het bloed van Zijn doorstoken zijde. Dit bloed doet leven, dit bloed stroomt en geeft gemeenschap, dit bloed spreekt, dit bloed getuigt. Als wij door wekelijks en dagelijks gebruik dit onderscheid bij de voortduur van Hem leren, dóór het te gebruiken in gehoorzaamheid, onderscheiden wij dit Lichaam waarachtig en worden wij niet als diegenen waarover Paulus zei:

“Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen.”  (1 Korinthe 11:30)

Laten we zingen:

"Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten,

dat wonderbrood der machtigen nu eten!" (Psalm 78:13, berijmd)

Sabbat Shalom!


27-03-2020 - Nieuwe publicatie komt er aan!

Shalom allemaal,

Midden tussen allerlei nieuws dat niet bepaald vrolijk is, gaat de blijde Boodschap zijn weg. Door Gods genade ligt er nu een boekje op stapel, getiteld:Nederlands grootste ommekeer. Het brengt de boodschap van de tempelreiniging en Pesachviering tijdens Hizkia over op de situatie in ons land. Een ontmaskerende maar vooral heel hoopvolle boodschap voor het hele volk! Deze week gaat het naar de drukker. Het streven is om het vlak voor of tijdens Pesach (8-16 april) te gaan verspreiden. Pas als de opmaak gereed is, kan de prijs definitief vastgesteld worden, maar ik ga er van uit dat dit ruim beneden € 10,00 zal zijn (ik hoop dat € 5,00 per stuk, exclusief verzendkosten haalbaar is). Het boekje zal vermoedelijk 64 pagina's tellen, in A5-formaat. De omslag is in vertrouwde handen van Deborah. Bidt om inspiratie voor haar deze dagen!
Op deze website zal z.s.m. de omslag en eventuele nadere informatie bekend gemaakt worden.

U kunt nu reeds (heel graag zelfs!) een of meer exemplaren bestellen door een bedrag over te maken op: NL05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Uw gebed, bestelling en meedenken in een heel ruime en vlotte verspreiding worden zeer op prijs gesteld!

mede namens onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane,

Jan den Admirant